Đồng chí: A Minh 
Chủ tịch UB MTTQVN xã
Đồng chí: A Thủy 
Chủ tịch Hội Nông dân xã

 

 

Đồng chí: Nga Thị Hinh
Chủ tịch Hội LHPN xã
Đồng chí: A Đạt
Bí thư Đoàn xã
Đồng chí: A Trường
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã