ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ LUNG, HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM

                Địa chỉ: Thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.507.043

Email: ubnddtl.kry@kontum.gov.vn

1. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN XàNHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đồng chí: Đào Thanh Sang
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

 

 

Đồng chí: Đỗ Xuân Linh
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã

 

2. CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN XàNHIỆM KỲ 2021 - 2026

Đồng chí: Nguyễn Thành Việt
UV BTV Đảng ủy, Trưởng Công an xã
Đồng chí: Đinh Hồng Dương
Đảng ủy viên, Trưởng BCHQS xã

 

3. CÁC BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND XÃ

  • Văn phòng - Thống kê;

  • Tư pháp - Hộ tịch;

  • Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng - Môi trường;

  • Tài chính - Kế toán;

  • Văn hóa - Xã hội.