CÁC ĐIỂM ĐẾN THÚ VỊ KHI ĐẾN VỚI XÃ ĐĂK TƠ LUNG

1. Thác nước Kon Lỗ

 

2. Làng Phụ nữ DTTS thôn Kon Lung xã Đăk Tơ Lung - Tổ hợp tác

3. Nhà rông văn hóa tại các thôn làng trên địa bàn xã

Nhà rông thôn 3 (làng Kon Bỉ) - xã Đăk Tơ Lung

 

Nhà rông thôn 4 (làng Kon Mong Tu) - xã Đăk Tơ Lung

 

Nhà rông làng Kon Vi Vàng - xã Đăk Tơ Lung

 

Nhà rông làng Kon Vi Vàng - xã Đăk Tơ Lung

4. Cầu treo qua thôn

Cầu treo Kon Vi Vàng

5. Trường PTDTBT-THCS xã Đăk Tơ Lung

Một góc trường

6. Những cánh đồng lúa vào mùa

Cánh đồng lúa Kon Rá
Cánh đồng Kon Mong Tu mùa lúa chín

 

7. Đường vào xã

Đường hoa làng Kon Rá

 

 Dọc tuyến tỉnh lộ 677 mùa cao su rụng lá

 

Dọc ven sông mùa chim về làm tổ