Lễ Tết dân tộc - Từ ngày 25/12-30/12 Âm lịch;

Lễ hội đâm Trâu - 05 năm/lần;

Lễ hội bắn Heo, Dê - 03 năm/lần;

Lễ hội Ét đong (Tết con dúi) - Tháng 7 hằng năm;