ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK TƠ LUNG, HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM

Địa chỉ: Thôn Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.507.043

Email: ubnddtl.kry@kontum.gov.vn