Đồng chí A Nhẽ
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã

 

 

Đồng chí Nga Thị Hinh
Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN xã
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã 
Đồng chí A Minh
UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã
Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã