Vị trí địa lý

Xã Đăk Tơ Lung được chia tách từ xã Đăk Ruồng theo Nghị định số 13/2004/NQ - CP ngày 08 tháng 01 năm 2004 của Chính Phủ, thuộc xã vùng III, nằm dọc theo tỉnh Lộ 677, tuyến từ huyện Kon Rẫy sang huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

- Phía Bắc giáp với xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy.

- Phía Nam giáp với xã Đăk Ruồng và xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy.

- Phía Đông giáp với xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

- Phía Tây giáp với xã Ngọc Réo, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Điều kiện tự nhiên

Theo số liệu kiểm kê rừng năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 và số liệu theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm, toàn xã có tổng diện tích tự nhiên là: 12.420,10 ha  (124,201 km2). Đăk Tơ Lung là một xã có địa bàn rộng, với mật độ che phủ của rừng khá cao, hệ thống sông, suối khá phong phú, dân cư phân bố không đồng đều. 

 Điều kiện kinh tế - xã hội

Tính đến ngày 31/12/2021, địa bàn xã được chia thành 8 thôn với 690 hộ/2.674 khẩu, trong đó: thường trú 674 hộ/2.627 khẩu; tạm trú: 16 hộ - 47 khẩu; Dân tộc thiểu số chiếm trên 94%, phần lớn là người dân tộc Tơ-Đra (Xơ Đăng). Chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp.

Toàn xã có 135 hộ nghèo chiếm 19,51%, 325 hộ cận nghèo chiếm 46,97% (Theo Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg, ngày 16/7/2021 về của Thủ tướng Chính phủ). 08/08 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt 88,5%; 100% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Cơ cấu tổ chức, chức năng quyền hạn của UBND xã Đăk Tơ Lung

 Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Lung do Hội đồng nhân dân  cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy

 

- Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, 02 Ủy viên là Trưởng Công an xã và Chỉ huy trưởng BCHQS xã.

- Các bộ phận thuộc UBND xã:

  • Bộ phận Văn phòng – thống kê.
  • Bộ phận Tư pháp – hộ tịch.
  • Bộ phận Địa chính – xây dựng.
  • Bộ phận Văn hóa – xã hội.
  • Bộ phận Tài chính – kế toán
  • Ban chỉ huy Quân sự xã

* Chức năng nhiệm vụ:

Điều 35 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định: Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã:

- Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Chính quyền địa phương năm 2015 và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. Cụ thể:

+Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

+ Quyết định biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân trên địa bàn xã.

+Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách xã; điều chỉnh dự toán ngân sách xã trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách xã. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án của xã trong phạm vi được phân quyền.

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã./.