TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

Email

1

A Vai

HUV, Bí thư Đảng ủy

 0326.236.325

vaia.kry@kontum.gov.vn

2

Đinh Địa

Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

0987.256.241

diad.kry@kontum.gov.vn

3

A Minh

UVBTV, CT UBMTTQVN xã

0396.541.116

minha.kry@kontum.gov.vn

4

A Nhẽ

ĐUV- PCT HĐND xã

0375.701.581

nhea.kry@kontum.gov.vn

5

Nga Thị Hinh

ĐUV- CT Hội LHPN xã

0345.129.291

hinhnt.kry@kontum.gov.vn

6

A Thủy

ĐUV- CT Hội Nông dân xã

0374.409.892

thuya.kry@kontum.gov.vn

7

A Trường

CT Hội Cựu chiến binh xã

0369.375.117

truonga.kry@kontum.gov.vn

8

A Đạt

ĐUV- Bí thư Đoàn xã

0358.462.517

data.kry@kontum.gov.vn

9

Đào Thanh Sang

Phó Bí thư Đảng ủy- CT UBND xã

0913.337.559

sangdt.kry@kontum.gov.vn

10

Đỗ Xuân Linh

ĐUV-Phó CT UBND xã

0963.607.579

linhdx.kry@kontum.gov.vn

11

Đinh Hồng Dương

ĐUV- CHT BCHQS xã

0373.706.037

duongdh.kry@kontum.gov.vn

12

Nguyễn Thị Thùy

Văn phòng – Thống kê

0337.407.858

thuynt.kry@kontum.gov.vn

13

Lê Thị Tuyết

Văn phòng – Thống kê

0973.500.059

tuyetlt.kry@kontum.gov.vn

14

A Đường

Tư pháp – Hộ tịch

0366.575.527

duonga.kry@kontum.gov.vn

15

A Jon

ĐC-NN-XD-MT

0332.241.274

jona.kry@kontum.gov.vn

16

Đỗ Thị Kim Huệ

Văn hóa – Xã hội

0389.465.269

huedtk.kry@kontum.gov.vn

17

Đinh Thị Nga

Văn hóa – Xã hội

0373.098.048

ngadt.kry@kontum.gov.vn

18

Lê Ngọc Quý

Tài chính – Kế toán

0982.658.111

quyln.kry@kontum.gov.vn