Căn cứ Điều 17, Luật tiếp cận thông tin, ngày 06/4/2016;

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND xã Đăk Tơ Lung về việc ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin cho công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Lung.

UBND xã Đăk Tơ Lung thông báo công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của UBND xã và người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở UBND xã Đăk Tơ Lung, cụ thể:

1. Tên đơn vị: Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Lung

- Địa chỉ: Thôn 4 – Kon Mong Tu, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

- Số điện thoại: 0603.507.043

- Địa chỉ thư điện tử: ubnddtl.kry@kontum.gov.vn

2. Tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở UBND xã Đăk Tơ Lung:

STT

Họ và tên

Chức danh

SĐT

Địa chỉ thư điện tử

01

Lê Thị Tuyết

Văn phòng - Thống kê

0973.500.059

tuyetlt.kry@kontum.gov.vn