UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức

 20/06/2022, 09:06

Ngày 17/06/2022, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2022. Quy chế này gồm 03 Chương, 14 Điều, quy định về tiếp nhận, quản lý, xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Kon Tum liên quan đến hành vi nhũng nhiễu của công chức, viên chức, người lao động làm phát sinh chi phí không chính thức qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chi phí không chính thức ở đây được hiểu là các khoản chi phí ngoài quy định của Nhà nước mà tổ chức, cá nhân phải chi trả cho công chức, viên chức, người lao động thông qua hành vi nhũng nhiễu khi giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân.

Đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về chi phí không chính thức là số điện thoại và thư điện tử công vụ để tiếp nhận những thông tin có liên quan đến hành vi nhũng nhiễu của công chức, viên chức, người lao động trong giải quyết công việc cho tổ chức và cá nhân.

Số điện thoại đường dây nóng là: 0260.3863526 và Hộp thư điện tử thuộc đường dây nóng là: ttt@kontum.gov.vn, đặt tại Bộ phận tiếp công dân của Thanh tra tỉnh Kon Tum và được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng./.

Danh sách file (2 files)