Thư viện ảnh
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
TIẾP CẬN THÔNG TIN

TIẾP CẬN THÔNG TIN

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật tuần từ ngày 09-13/01/2023

Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2022; Tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; Phê duyệt diện tích lưu vực một số nhà máy thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 09 - 13/01/2023

Nhãn

Ảnh minh họa

 

Xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan năm 2022.

Tại Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 09/01, Chủ tịch UBND tỉnh khoanh nợ cho 14 đối tượng vay vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum, vì nguyên nhân khách quan với số tiền 935.115.432 đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của số liệu, hồ sơ đề nghị xử lý nợ, đảm bảo việc xử lý nợ được thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, rà soát lại hồ sơ đề nghị xử lý nợ rủi ro năm 2022 trước khi thực hiện xử lý cho khách hàng, đảm bảo việc xử lý nợ năm 2022 thực hiện đúng quy định.

Tăng cường các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động.

Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp ổn định, phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và chăm lo đời sống người lao động; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và công tác bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Giao các cơ quan liên quan chủ động nắm tình hình về hoạt động sản xuất, kinh doanh, về tuyển dụng, sử dụng lao động, cắt giảm việc làm trong doanh nghiệp; kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, thanh toán đầy đủ tiền lương, tiền thưởng theo đúng quy định của pháp luật và các thỏa thuận, nội quy của doanh nghiệp. Rà soát, đánh giá tham mưu sắp xếp tổ chức, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm cung cấp đủ lao động có kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn để phát triển thị trường lao động, kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp và người lao động; gắn kết nối cung, cầu thông qua sàn giao dịch việc làm, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm việc làm với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động; tiếp tục đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường kết nối với người lao động, người sử dụng lao động.

UBND tỉnh đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; đặc biệt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng, triển khai hiệu quả phong trào thi đua học tập, rèn luyện nâng cao trình độ kỹ năng nghề, học tập suốt đời trong công nhân lao động; Tăng cường chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp nâng cao hiệu quả các hoạt động đối thoại, thương lượng, tham gia ý kiến với người sử dụng lao động về bảo đảm duy trì việc làm, sắp xếp lao động và giải quyết chế độ cho người lao động theo đúng quy định pháp luật.

Phê duyệt diện tích lưu vực một số nhà máy thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng.

Tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 10/01/2023, UBND tỉnh phê duyệt diện tích lưu vực của các nhà máy thủy điện nội tỉnh làm cơ sở thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, cụ thể: (1) Lưu vực nhà máy thủy điện Thượng Đăk Psi: Diện tích tự nhiên trong lưu vực là 3.615,69ha; diện tích có rừng trong lưu vực là 2.705,53ha; Tỉ lệ diện tích rừng trong lưu vực 74,83%; (2) Lưu vực nhà máy thủy điện Đăk Re: Diện tích tự nhiên trong lưu vực là 11.189,21ha; diện tích có rừng trong lưu vực là 8.539,65ha; Tỉ lệ diện tích rừng trong lưu vực 76,32%; (3) Lưu vực nhà máy thủy điện Nước Long: Diện tích tự nhiên trong lưu vực là 1.928,28ha; diện tích có rừng trong lưu vực là 658,11ha; Tỉ lệ diện tích rừng trong lưu vực 34,13%.

UBND tỉnh giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh thông báo diện tích, ranh giới các lưu vực nhà máy thủy điện đến các đơn vị cung ứng dịch vụ môi trường, đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng và các đơn vị liên quan để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo quy định hiện hành.

Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội, tại Công văn số 90/UBND-KTTH ngày 10/01, UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, các đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý; Có giải pháp cụ thể, kịp thời để chỉ đạo khắc phục những hạn chế, tồn tại được chỉ ra qua công tác giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại từng cơ quan, tổ chức, cá nhân, cả khu vực công cũng như khu vực tư để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thực sự trở thành văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực của đất nước để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tăng cường công tác chỉ đạo, nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chủ quản trong quá trình phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách tại các đơn vị trực thuộc.  

Tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại tài sản công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đảm bảo quy định; Thực hiện tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công, hạn chế việc mua xe ô tô công và các trang thiết bị đắt tiền, không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Tăng cường quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu trong năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cả về cơ chế, chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát nâng cao hiệu quả đầu tư của các công trình dự án sau hoàn thành đưa vào sử dụng...

 


Nguồn:Thái Ninh (Trang thông tin điện tử tỉnh Kon Tum) Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Văn bản mới
THỜI SỰ
Thống kê truy cập
Hôm nay : 98
Hôm qua : 116
Tháng 09 : 4.261
Tháng trước : 1.996
Năm 2023 : 40.173
LIÊN KẾT